E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

MADDE 1 – PLATFORMUN ADI:

Adı : “EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU”dur.

Kısa adı: EDDP‘dİr

Merkezi: Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında TEMSİLCİLİK açabilir.

MADDE 2 –  AMACI VE FAALİYET ALANI:

Amacı; dünya üzerinde bulunan, tüm insanları ve kültürleri kucaklayan, dostluk ve sevginin yayılmasına katkı sağlamayı hedefleri arasına koymuş, kültürel ve insani konularda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için uğraş veren, konuyla ilgili ulusal/uluslararası kurum/kuruluş, örgütlerle birlikte iş birliği ve projeler yapan, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışmalar yapan, tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerinin kurmasına katkıda bulunan, siyasetler üstü platformdur. Nihai hedefimiz olan EDDP Eğitim ve Kültür Vakfı’mızı kurarak, gençlerimizin kültür, dostluk, çok renklilik, tarih, teknoloji gibi konularda bilgilendirmelerini sağlayacak bir “Eğitim ve Kültür Merkezi” oluşturmak için bütün yolların aynı noktaya çıkması için gerekli çabaları göstermeyi öngördük. Bu katkılarla hem EDDP Üyeleri hem toplumumuz desteklenebilmelidir.

Aynı amaç altında hedefimiz, Türkiye’de bulunan muhteşem kültür çeşitliliğini halk oyunundan yemeklerine, sanatından edebiyatına birçok alanda tüm dünya ülkelerine tanıtmak, farkındalık yaratan cazip projeler üreterek insanların önce üyelerimizden başlamak üzere Türkiye’de ve tüm dünyada birbirleriyle ticari ilişkiler kurmalarını, bu işbirliklerini insanların dostluğu için basamak olarak kullanmalarını sağlamaktır.

Platformun faaliyet alanı yurt içinde ve yurt dışıdır.

MADDE 3 – DEĞERLERİMİZ

 1. Evrensel Dostluk Platformu ailesi olarak doğanın her koşul ve şart altında korunması gerekliliğine inanıyoruz.
 2. İnsanın, doğanın eşdeğer unsurlarından yalnızca biri olduğu temelini esas alıyoruz.
 3. Faaliyetlerimizle doğaya & insanlığa & hayvanlara & dostluğa & evrensel birlikteliğe yarar sağlamayı hedefliyoruz. Bundan dolayı da EDDP ailesi olarak son derece mutluyuz.
 4. Platformumuz bünyesinde görev tanımlarımız farklı farklı olsa da, gönüllü üyemiz olan herkesin düşünceleri, değerleri ve ayrışan yönleri ile ilham kaynaklarımız olduğuna inanıyoruz.
 5. Platformumuza gelen tüm Gönül Dostlarımızı eşit görüyoruz ve din, dil, ırk, renk, ülke ayırımı yapmadan aynı prensipler dâhilinde aynı hassasiyetle gönül kapılarımızı açıyoruz.
 6. Proje üretim odaklı, mükemmeli arayan, kendini geliştiren, bir platformuz.

7.Ülkemiz için de katma değer yaratmayı hedefliyoruz.

 1. Çözüm ortaklı projeler yaparak bizlerle tecrübelerini, değerlerini, teknolojilerini ve ürünlerini paylaşanlarla birlikte büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz.
 2. Kendimizi, proje yapma kalitemizi ve kapasitemizi her seferinde biraz daha geliştirerek hizmetlerimizi tüm dünyaya yaygınlaştırmaya ve doğru yönde büyütmeye odaklanıyoruz.
 3. Doğa, ülkemiz, dünyamız kazanırken biz de EDDP ailesi olarak kazanmayı hedefliyoruz.
 4. Yakın zamanda bir “Dünya Markası Platform” olmayı hedefliyoruz.
 5. Gönlünde hassasiyet olan, duyarlı, akıllı, becerikli, adanmış insanlar topluluğuyuz.

 

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

MADDE 4 – SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

 1. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlayarak, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar ve vakıflar kurmak, kurulu vakıflarla derneklerle ve platformlar ile ortak çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Sulak alan, orman, fidanlık, park ve amaçlarına yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi kabul eder ve/veya satın alır.
 3. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar satın alabilir ve/veya inşa edebilir.
 4. Sulak alan, orman, fidanlık, park ve amaçlarına yönelik arazi tahsisi kabul eder ve/veya satın alır.
 5. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi, konferans ve panel düzenler, düzenletir ve bu etkinliklere katılır.
 6. Her türlü eğitici, tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.
 7. Okullarda, ilgili kurum ve kuruluşlarda, Bakanlık ünitelerinde slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar/yaptırır.
 8. Çalışma yapmak amacıyla gençlik kolları ve çocuk kolları kurar / kurdurur, okulların mevcut kollarıyla iş birliği yapar / yaptırır.
 9. Cezaevlerindeki mahkumlar ve çocukları, yaşlılar yurdundaki yaşlı ve kimsesizler ile kimsesiz çocukların kaldığı kurumlar (sevgi evleri vb.) ile temasa geçerek, burada kalan vatandaşlarımızın yeteneklerini kullanarak ürettikleri her şeyi alır satar veya sergiler düzenler, fuarlara katılır.
 10. Aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olur, onlarla iş birliği yapar, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar.
 11. Danışmanlık yapar. Hizmet satın alır.
 12. Fakir ve muhtaçların tespiti için, başta mahalle muhtarları olmak üzere, aynı amaç için faaliyette olan kurum, kuruluş, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapar,
 13. Gerek kendi müracaatı ve gerekse araştırma neticesinde muhtaç durumda bulunan ailelere, ihtiyacı olan, çeşitli gıda, giyecek, yakacak, temizlik vb. ayni ve nakdi yardım yapar
 14. Ortaöğretim, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında yâda kurslarında okuyan öğrencilerin barınma, imkânlar ölçüsünde onların eğitimi, yeme, içme, ısınma, sağlık sigortası, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat vs. masraflarının karşılanmasına destek olur
 15. Örf ve adetlerimize uygun sosyal, ahlakı, dini, iktisadi ve kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminerler ve toplantılar tertip etmek.
 16. Broşür, dergi, bülten, görsel ve basılı yayın, kitap, kitapçık yayınlamak. Toplumun sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek sinevizyon, vcd-dvd, televizyon, bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek.
 17. Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsilleri için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunulmasına katkı sağlamak.
 18. Vakıf kurmak, bizzat veya vakıf vasıtasıyla üniversite ve sağlık tesisleri açmak. Bu yolla ilmin ve tıbbın gelişmesine yardımcı olmak.
 19. Konusunda yasal çalışmalar PR ve LOBİ çalışmaları yapar.

 

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
 2. Toplumun bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında görsel medyada yayımlanmak üzere film, video, klip, kamu spotu vb. hazırlar/hazırlatır.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 4. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve hazırlayan kuruluşlara destek vermek.
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla mevzuatlara uygun yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.
 7. Üyeleri arasında ve üyelerle vatandaşlar arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, kermes, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etme faaliyetlerini yürütür.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır.
 10. Uluslararası faaliyette bulunarak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve/veya yardımlaşır.
 11. Yerli ve Yabancı bilim adamları ve müesseseleri ile münasebet kurar, konferans ve seminerler tertip eder, tertip edilenlere katılır ve konferanslar düzenler.
 12. Yurtiçi ve Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı ülke vatandaşları tarafından yapılan nakdi, şartlı ve şartsız ayni bağışları kabul eder, gayenin tahakkuku için işletmeler, tesisler kurar ve uygun yerlere harcar.
 13. Gerekli görülen yurtdışı ve yurtiçi yerlerde şube ve temsilcilik açar. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli Komisyonlar kurar. Bu yerlerde her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabileceği gibi bu yerlere de her türlü ayni ve nakdi yardımı yapabilir.
 14. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar/yaptırır.

 

MADDE 5- KURUCULARI:

Osman Bahadır Özden, Adem Kalkan, Ali Fuat Kamiloğlu, Ali Güçoğlu, Prof.Dr. Anıl Çeçen, Ayhan Gülsoy, Barbaros Aslanoğlu, Dr. Barış Gürsoy, Bülent Gürbüz, Cansen Öcal, Cenk Dural, Cesur Cengiz, Çağrı Selçuk, Emre Aygen, Eran Tapan, Erden Gökmen, Dr. Erhan Türbedar, Erkın Özkan, Op.Dr. Gül Savcı, Gürbüz Akkıran, Güven Gürbüz, Koray Yücel, Kutlu Tank, Mehmet Bacaksızoğlu, Muhammet Emeksiz, Murat Yurdabayrak, Nazmi Çatık,  Prof.Dr. Ömer Lalik, Ömer Hayali, Pınar Bolognini, B.Elçi Sadi Altınok, Sadi Arıbaş, Dr. Sema Dal, Dr. Sertel Secer, Servet Kalkan, Soner Kılınç, Yavuz Can Yazıcı, Yelda Çorlu, Yiğit Coşkun, Yusuf Ziya Şahin, Av. Zafer İksir

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 

MADDE 6-  ÜYELİK

Derneğin iki türlü üyesi vardır:

 • Asil üye,
 • Onursal üye

MADDE 7- ÜYE OLMA KOŞULLARI:

 • Fiili ehliyetine sahip bulunan ve platformun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda gönüllü çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan dünya sathında her gerçek ve tüzel kişi bu platforma üye olma hakkına sahiptir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 • Platform Genel Sekreterliğine yazılı ve fotoğraflı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Asil üyeler: kurucular ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Onursal üyeler: Eski başkanlar ve eski başkan yardımcılar, eski genel sekreterler faaliyetler konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişiler Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliğe seçilir. Onursal üyeler platformun tanıtımında etkin görev üstlenir. Çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve platforma faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar. Onursal Üyeler her türlü toplantıya katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, platformun fiili organlarına da seçilemezler. Yönetim Kurulu, Onursal Üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal Üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.
 • Platform Bölge Temsilcilik sayısı üçe ulaştığında merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları temsilciliklere aktarabilir. Yeni üyelik müracaatları Bölge, İl ve İlçe Temsilciliklerine yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri Temsilcilik yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 7 (yedi) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

MADDE 8 – ÜYELİKTEN ÇIKMA:

1- Kendiliğinden Sona Erme;

 1. a)  Ölümü,
 2. b)  Temyiz kudretini kaybetmesi ve benzeri haller,

2- İstifa ile

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, platformdan çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesinin Bölge-İl veya İlçe Temsilcilikleri Yönetim Kurullarından herhangi biri vasıtayla veya Genel Merkez’ e ulaştığında çıkış işlemleri başlatılır ve en kısa zamanda sonuçlandırılarak istifa eden üyeye de bilgi verilmek kaydıyla gerçekleşir.

3-Çıkarılma

Disiplin Kurulu’na sevk edilen üye için çıkan karar Çıkarılma ise karar Genel Merkez Yönetim Kurulu’na gönderilir ve Kurul kararı onaylar ise üye üyelikten çıkarılır. Kendisine de yazılı olarak bildirilir.

 

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 

MADDE 9 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 • Platform üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 • Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Amaçlara aykırı hareket edenler ile dernek onur ve haysiyetini rencide eden tutum ve davranışları tespit edilmiş olmak
 • Platformdan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve platformun o güne kadar edinmiş olduğu malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 10- PLATFORMUN ORGANLARI:

 • Genel Merkez Yönetim Kurulu,

Bölge Yönetim Kurulları

İl Yönetim Kurulları

İlçe Yönetim Kurulları

 • Yüksek İstişare Konseyi
 • İcra Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Disiplin Kurulu
 • Onur Kurulu

 

MADDE 11 – YÖNETİM KURULLARINDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Yönetim, Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik olur ise Başkanın oyu “Altın Oy” sayılır ve oyladığı karar geçerli olur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu tüzük değişikliği ve Platformun feshi kararlarını üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

MADDE 12 – GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 • Organlarının ve üyelerinin seçilmesi,
 • Tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 • Temsilcilikler, İl ve İlçe yönetim ve denetim kurullarının görevden alınması ve fesihleri ile ilgili kararların alınması.
 • Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen tüm yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 • Gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 

 • Yönetim ve Denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile platform hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Her türlü federasyona, derneğe, platforma, vakfa platformun katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Platformun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Platformu dünya genelinde temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Vakıf kurması,
 • Bağış toplanması ve bunların kullanım yerleri
 • Fesih edilmesi,
 • Belirtilmeyen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

MADDE 13 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :

 • Yönetim kurulları ilk başta 11 asıl, beş yedek üyeden oluşur, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve üyeleri belirler.
 • Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
 • Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
 • Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 • Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin yazılma sıralarına göreve çağrılması mecburidir.
 • Yönetim Kurulularının süreleri 3 yıldır. Seçimler katılabilen tüm üyelerin haber verilmiş olup toplantıya katılanlarının oyları ile seçilir.
 • Seçimde kişisel ad veya liste sistemi kullanılabilir.

 

MADDE 14 – YÖNETİM KURULLARININ SEÇİMİ:

 • Genel Merkez Yönetim Kurulu:

Eski Yönetim Kurulu üyeleri, şimdiki Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve Bölge Temsilcilerinin katılımıyla yapılan kapalı oylama ile seçilirler. Seçimde kişisel ad veya liste sistemi kullanılabilir.

 • Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulları:

Eski Yönetim Kurulu üyeleri, şimdiki Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve bağlı İl Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla (Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Divan Başkanlığı ve gözetmenlik yapmak üzere Genel Merkezden görevli gönderebilir ancak oy kullanamazlar) yapılan kapalı oylama ile seçilirler. Seçimde kişisel ad veya liste sistemi kullanılabilir.

 • İl Yönetim Kurulları:

Eski Yönetim Kurulu üyeleri, şimdiki Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Bölge Temsilcisi ve bağlı İlçe Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımıyla (Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Divan Başkanlığı ve gözetmenlik yapmak üzere Genel Merkezden görevli gönderebilir ancak oy kullanamazlar) yapılan kapalı oylama ile seçilirler. Seçimde kişisel ad veya liste sistemi kullanılabilir.

 

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 • İlçe Yönetim Kurulları:

Eski Yönetim Kurulu üyeleri, şimdiki Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri, Bölge Temsilcisi ve İl Yönetim Kurulu Başkanının katılımıyla (Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Divan Başkanlığı ve gözetmenlik yapmak üzere Genel Merkezden görevli gönderebilir ancak oy kullanamazlar) yapılan kapalı oylama ile seçilirler. Seçimde kişisel ad veya liste sistemi kullanılabilir.

 

MADDE 15 – DENETİM ve DİSİPLİN KURULLARININ TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Denetim ve Disiplin kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Kurullarda asıl üyelikden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu:

Platform, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların platform tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve Genel Merkeze sunar.

Disiplin Kurulu: Sadece Genel Merkezde bulunur. Amacı tüm platform organizasyonunda yer alan üyelerin her türlü anlaşmazlıklarında, platform içi ve dışı görülen hatalı davranışlarında, yüz kızartıcı suçlarda, ve benzerlerinde uygun bulacağı disiplin cezası veya üyeliği askıya alma ve üyelikten çıkartma işlemleri için karar alır. Bu kararlarını Merkez Yönetim Kuruluna iletir.

 

MADDE 16 – İCRA KURULU

 • İcra Kurulu Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile Yönetim Kurulu üyelerinden bazıları ile oluşur.
 • Bu kurul Yönetim Kurulu toplantıları arasında alınması gereken her türlü acil veya günlük kararları alabilmek ve uygulamak üzere kurulmuştur.
 • Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 • Kararlar oy çokluğu ile alınır.
 • “Altın Oy” burada da geçerlidir.
 • İcra Kurulunda Üyelikten çıkartma kararı alınamaz.

 

MADDE 17 – YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

 • Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek isimlerden oluşur.
 • Sayı belirsizdir.
 • Bu Konsey üyeleri dünyada ya/yada ülkemizde kendilerini bilgi ve becerileri ile kanıtlamış, tecrübelerinden yararlanabileceğimiz, Platformumuzu yurtdışı ve yurtiçinde temsil gücü yüksek olan kişilerden oluşacaktır.
 • Görev süreleri yoktur.
 • Ancak Platformumuzun yüce amaçlarına zarar verecek davranışlarda bulunan, kanunlarda yüz kızartıcı suçlar olarak adlandırılan suçları işleyen üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunca Konsey üyeliğinden alınırlar.
 • Konsey üyelerine Konseye katıldıklarında “Konsey üyeliği Beratı” verilir.
 • Üyelikleri bittiğinde kendilerine yazı ile bildirim yapılır.

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 

MADDE 18 – ONUR KURULU:

 • Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek isimlerden oluşur.
 • Üyeliği düşürülmemi Genel Merkez Yönetim, Disiplin, Denetim Kurulu eski üyeleri otomatik üyedir.
 • Sayı belirsizdir.
 • Bu Kurul üyeleri Platformumuzun Onur duyduğu kişilerdir.
 • Görev süreleri yoktur.
 • Platformumuzun yüce amaçlarına zarar verecek davranışlarda bulunan, kanunlarda yüz kızartıcı suçlar olarak adlandırılan suçları işleyen üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunca Kurul üyeliğinden alınırlar.
 • Kurul üyelerine Kurula katıldıklarında “Kurul üyeliği Beratı” verilir.
 • Üyelikleri bittiğinde kendilerine yazı ile bildirim yapılır.

 

MADDE 19 – GELİR KAYNAKLAR:

 • Üye aidatı: Daha sonra herhangi kurumsal yapıya dönüşünceye kadar gönüllülük esas olduğundan herhangi bir üyelik aidatı yoktur.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağış ve yardımlar,
 • Faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Muhtemel mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Sair gelirler.

 

MADDE 20 – GENEL MADDE:

Anayasamızın değiştirilemez ilk üç maddesi olan

MADDE 1. – Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir

MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 3. – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

Ve,

MADDE 10. Maddesi (Kanun önünde eşitlik) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kırmızı Çizgilerimizdir. Değiştirilemez.

Ve ayrıca,

Tüm dünyadan katılacak üyeler ve üye kuruluşlarımızdan, Genel Merkez Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olanlarının bulundukları ülkelerin dostluk, insan hakları, evrensel yasaları gibi Anayasal hakları kabul edilmiştir.

 

 

 

E D D P

EVRENSEL DEĞERLER & DOSTLUK PLATFORMU

TÜZÜK

 

MADDE 21 – HEDEFLER & MİSYON & YOL HARİTAMIZ

Bizler, öncelikle Türkiye içindeki yerel kültürlerin daha sonra dünya kültürlerinin birbirleriyle olumlu yönde etkileşiminden çıkacak çok renkliliğin dostluk yolumuzda yürürken ana meşalemiz olacağına inanan vizyon sahibi, kendisini kanıtlamış, yaptığı işin en iyisini hem kendisi ve ailesi için hem de gerek ülkemiz ve insanlarına faydalı olmuş, başkalarının hayatında fark yaratabilecek iç kaynaklara sahip bir grup olarak EDDP (Evrensel Değerler ve Dostluk Platformu) çatısı altında bir araya gelmiş Dostlarız.

Siyasi olarak “Partiler Üstü” bir platformuz. İyi yapılan her şeyin destekçisi olacağız. Kötü yapılmış ve yapılanları eleştirmeyeceğiz çözümler önereceğiz.

Ticaretle uğraşan üyelerimizin Türkiye içinde ve Yurt Dışında imkan sahibi olabilmeleri ve birlikte çalışabilmelerinin yollarını açacağız.

Kültürümüzü yayarken Temsilciliklerimizin bulunduğu Ülke Kültürlerini de burada tanıtmaya çalışacağız.

Büyük bir aile olmak hedefimiz ama işlevi olan bir Platformun büyük ailesi olmak için çok çaba sarf edeceğiz.

HEDEFLERİMİZ

 

 • Platformumuz, dünya üzerinde bulunan, tüm insanları ve kültürleri kucaklayan, dostluk, sevginin ve barışın yayılmasına katkı sağlamayı hedefleri arasına koymuş, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için imkanlarını kullanan, kültürel ve insani konularda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi için uğraş veren, konuyla ilgili ulusal/uluslararası kurum/kuruluş, örgütlerle birlikte iş birliği ve projeler yapan, doğal yaşam ortamlarının arttırılması için çalışmalarda bulunan, tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi de için ihtiyaç duyulan her türlü katkıyı temin etmek amacıyla dünya ve Türkiye’deki kaynakların amaçlarımıza yönlendirilmesini sağlacak, siyasetler üstü platformdur.
 • Platformumuz üyelerin maddi bir menfaat ve çıkar sağlama amacından ziyade dünya insanlığının ve ülkemizin sorunlarına katkı sağlayabilmek ve daha bilinçli bir toplum için başta Platform üyeleriyle, Özel ve Kamunun birlikte üzerine düşen sorumluluk bilinci ile çözüm üretilmesine katkı sağlamak hedefindedir. Oluşacak olan ağ nedeniyle zaten üyelerimizin hem Türkiye içinde hem de dünyada bulunan temsilcilikleri aracılığı ile işlerini geliştirmeleri ve menfaatler kazanmaları da doğaldır.
 • Bütün bu çabalarımızın sonunda kendi EDDP Eğitim ve Kültür Vakfı’mızı kurarak, gençlerimizin kültür, dostluk, çok renklilik, tarih, teknoloji gibi konularda bilgilendirmelerini sağlayacak bir “Eğitim ve Kültür Merkezi” oluşturmak nihai hedefimizdir. Gençlerimizi korkularından, gelecek endişelerinden, ekonomik bunalımlarından, vurdumduymazlıklarından, yitirilmiş aile kavramlarından, tarih bilinçsizliklerinden kurtarmamız hedeflenmektedir.

MİSYONUMUZ

 

 • Temelde hepimiz bir “Algılama Bunalımı” yaşıyoruz. Bu gün tamamen birbiriyle bağlı biyolojik, psikolojik, toplumsal ve çevresel olaylar çerçevesinde topyekûn birbiriyle örülmüş bir dünyadayız.
 • Gerçekliğin yeni bir tasarımı; düşünme, algılama ve değerlerimizde kökten bir değişimine ihtiyaç vardır.
 • Gerçekliğin mekanistik kavranışından bütüncül kavranışa doğru yönelen bu değişim hemen bütün alanlarda zaten ister istemez görülecektir. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl süresincede de yerine ancak oturacaktır.
 • Bu yeni tasarım; hayat, zihin, bilinç ve evrim sistemleri görüşünün ortaya çıkmasını; sağlık ve sağaltıma (healing) bütüncül yaklaşımların benimsenmesini; psikoloji ve psiko-terapiye ilişkin Batılı ve Doğulu yaklaşımların bütünleştirilmesini; ekonomi ve teknoloji için yepyeni bir kavramsal çatıyı, nihayetinde de ekolojik perspektifi içermektedir.
 • Sanayileşmiş ülkelerde ölümlere neden olan hastalıklar “uygarlık hastalıkları” denilen kalp, inme, kanser gibi dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri) hastalıklar iken, üçüncü dünya ülkelerindeki hastalıklar beslenme bozukluklarından ve bulaşıcı hastalıklardan oluşmaktadır.
 • Artık toplumsal çözülmeler; şiddet suçları, kaza ve intiharlarda artış, alkolizm ve uyuşturucu madde kullanımının erken yaşa inmesi ve nihayetinde öğrenme zafiyetleri ve davranış bozuklukları ile büyüyen çocuklardaki artışlar genç ölümleri de beraberinde getirmektedir.
 • Dizginlenemeyen enflasyon, kitlesel işsizlik, toplam gelir kalemlerinin azalması ve servetin kötü bölüştürülmesi günümüzün çözümsüzlüğü haline gelmiştir.
 • Bir de buna liyakatsiz politikacıların bütün dünyada hâkimiyeti ele geçirmeleri eklenince bütünsellik bozulmuştur ve yeni arayışlar başlamıştır.

 

Biz EDDP olarak bu yeni gelişmenin farkındayız ve bu farkındalığı toplumumuzun geniş kitlelerince de algılanabilmesini sağlayabilmeyi misyon edinerek bir araya geldik.

YOL HARİTAMIZ

 

 • Bu Platform bünyesinde gönüllü görev ve hizmet vermekte olan dostlarımızın değerli deneyim ve tecrübeleri ile ülkemizde konusunda söz sahibi, itibarlı ve işin ehli insanların birlikteliyle oluşturulacak sinerjinin sağlayabileceği farkındalıkla ülkemiz sorunlarına katkıda bulunabilecek panel, seminer ve organizasyonlarla bilginin paylaşımını geniş kitlelere ulaştırılması öngörülmüştür
 • Son yıllarda ülkemiz insanının göstermiş olduğu başarılı çalışmalarına destek ve katkı sağlayabilmek amaçlı olarak hem bu çatı altında bulunan ve hem de konusunun ehli insanların destek ve katlıları ile belli başlı konularda araştırma, makale, rapor yayıınlamak, bölgesel bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bunları web sitemizde yayınlayarak geniş kesimlerin faydasına sunmayı öngördük
 • Bunların yanısıra İşinsanı / Sanayici / Eğitmen / Akademisyen / Gazeteci / Yazar / Kamu ve Özel sektör temsilcilerinin üst düzey yöneticileri / Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte bir bütün olarak ülkemiz sorunlarına çözüm üretmek amaçlı bir birliktelik oluşturularak, belki de bu güne kadar hedeflenmiş ancak başarılamamış yâda kısmen başarılmış oluşumlara örnek olabilmek amacı ile doğru, tarafsız ve somut değerler ortaya koyarak çözüm üreten insanlardan bir birliktelik kurulmasına aracılık etmeyi öngördük
 • Dünyadaki gelişmeleri izleyerek bunların dünya barışına Türkiye’nin ilerlemesine, gençlerimizin bilinçlenmesine hizmet eder hale getirmek için organizasyonlar yapmayı öngördük
 • Dünyaya kendimizi anlatmaktan ve onlardan yorum beklemekten bıkmış olan bir Türkiye yerine, onların bize kendilerini anlatmalarının zamanının geldiğini dünyaya duyurmayı öngördük
 • Coğrafi konumlanmamız doğrultusunda bizden hiç bir zaman vaz geçemeyen Batı ve Doğu politikalarının artık bizimle kolkola dünya barışı ve dostluğuna doğru gidebilmesi için katkılarımızı olanca kaynağımızı kullanarak arttırmayı öngördük
 • Faaliyetlerimizi sürdürürken Türkiye’yi KKTC dahil 23 Bölge Temsilciliğine ayırdık. Bu temsilciliklerin altlarında İl ve İlçe Temsilcilerimiz olacak ve tüm Türkiye’de ağımızı 81 İlde ve İlçelerinde geliştirmeyi hedefledik. Bölge, İl ve İlçelerde yerel olarak tanınan ve sevilen Dostlarla takviye ediyoruz, edeceğiz
 • Aynı zamanda Dünya Ülkelerinde de bizi Temsil edecek kalitede Dostlarla Ülke Temsilciliklerimizi kuruyoruz, kurmaya devam edeceğiz
 • Nihai hedefimiz olan EDDP Eğitim ve Kültür Vakfı’mızı kurarak, gençlerimizin kültür, dostluk, çok renklilik, tarih, teknoloji gibi konularda bilgilendirmelerini sağlayacak bir “Eğitim ve Kültür Merkezi” oluşturmak için bütün yolların aynı noktaya çıkması için gerekli çabaları göstermeyi öngördük